SIIS (Samordnet innkjøp i Salten) har vært utviklingsarena for Aksess Innkjøp as siden 2008. Selskapet vant konkurransen om å utvikle et e-handelsløsningen for 8 kommuner i Salten – med Bodø kommune som vertskommune. Løsningen ble driftsatt som E-handelsløsning i 2009, og ble integrert mot e-handel.no i 2013. Det ble gjennomført et nytt anbud i 2013 for videreutviklingen og drift av løsningen for perioden 2014- 2017.  Den vant også Aksess Innkjøp as.

Løsningen er spesielt designet for interkommunale samarbeid, og går under fellesbetegnelsen Ajour Innkjøp. Den kan moduleres ut fra de offentlige kundens behov – og settes opp i forhold til stegvis å ta det i bruk i nye arbeidsprosesser.

Viktige arbeidsprosesser/moduler er;

  • Digital katalogverktøy
  • Digital bestillerløsning for alle aktiv godkjente rammeavtaler
  • Digital mottakskontroll ved kjøp av varer
  • Tilgjengeliggjøring av avtaler enten som EHF-kataloger, punch-out eller lokale avtaler på excel-format
  • Digital etteregistrering/rekvisisjoner
  • Heldigitalisert anskaffelsesprosess ved kjøp under nasjonal terskelverdi
  • Heldigitalisert anskaffelsesprosess ved minikonkurranser på parallellavtaler
  • Omfattende rapporteringsregime

SIIS-prosjektet ble høsten-2014 nominert av DIFI som ett av de tre beste e-handelsprosjektene i Norge, og som det eneste fra kommunesektoren innenfor området bedre styring.

Målsetningen for prosjektet er blant annet å ta ut effektiviseringsgevinsten med å digitalisere hele innkjøpsprosessen. SIIS har fått midler også fra Fylkesmannen i Nordland knyttet til det som går på transaksjonseffektivisering. I tillegg er det et mål å legge til rette for at lokalt næringsliv i den enkelte kommune sikres gode konkurransevilkår. Det er utviklet en egen bedriftsdatabase for lokale leverandører der får forespørsler og leverer tilbud elektronisk innenfor det lovverket som gjelder, og der de får tilgang på nettbutikk selv om de ikke har det selv. Det sikrer lokalt næringsliv i den enkelte kommune gode konkurransevilkår. Det er også et mål at der det bare er regionale eller nasjonale leverandører som tilbyr varer og tjenester, så skal en bruke markedsmakten gjennom å representere mange kommuner.